Soru sor

İkili ilişkiler üzerine soru sor, Psikologlardan cevap al!

Smokinli.com'da romantik ilişkiler üzerine soru sorabilir, sorulmuş sorulara tecrübelerinizden yola çıkarak cevap verebilirsiniz.

Soru Sor!

Gizlilik Politikası

smokinli.com internet sitesi olarak, kişisel verilerinize saygı duyuyor ve kişisel verilerinizin korunmasında sizlere yardımcı olmak istiyoruz.

A. Genel Açıklamalar:

A.1. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelere ve bu verilerin işlenmesinde veri sorumlusu sıfatı taşıyanların uyması gereken şartlara yer vermektedir.

A.2. İşbu Aydınlatma Metni çerçevesinde Kişisel Veriler’in korunmasına yönelik esaslar ve Kanun’da öngörülen ilgili tanımlar (bkz. B. Tanımlar) yapılacaktır.

A.3. Aşağıdaki açıklamalar icabınca smokinli.com, üyelerin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmeyeceğini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmeyeceğini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlayacağını taahhüt eder. (Detaylı bilgi için bkz: Kullanıcı Sözleşmesi)

B. Tanımlar:

B.1. İşbu Aydınlatma Metni’nde yer verilmiş tanımlar Kanun kapsamında öngörülen tanımlar olup, aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
 • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi/ üye.
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Üye: smokinli.com üzerinden üyelik işlemlerini tamamlamak suretiyle hesap oluşturan ve üyeliğin sağladığı soru sorma, cevap verme, yorum yapma başta olmak üzere birçok avantajdan faydalanan kişi.
 • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veri.
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

C. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasında Genel Esaslar:

C.1. Kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesi başta olmak üzere, bu maddeyi müteakip maddelerde belirtilen esaslar doğrultusunda işlenmekte olup, bu veriler, aşağıda açıklanan istisnalar (bkz. C. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasında Hukuka Uygunluk Sebepleri) dışında, açık rızanız olmaksızın işlenmeyecek ve aktarılmayacaktır. Bahsi geçen istisnaların hukuki dayanağı Kanun’dur.

C.2. Üyelik İşlemleri ve Bildirimler: Üyelik işlemi bakımından kişisel verileriniz üyeliğin tamamlanması, yürütülmesi, yönetilmesi ve üye hesabınızdan en iyi şekilde faydalanmanız amacıyla işlenecektir. Bununla beraber kişisel verileriniz, siz üyelerimize daha iyi hizmet sunabilmek adına, üyelerimize elektronik posta aracılığıyla bildirim gönderilmesi için de kullanılacaktır.

C.3. Kişisel Verilerin Silinmesi: Kanun ve sair mevzuata uygun olarak işlenmiş olan verileriniz, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kanun’un 7. maddesi ve 30224 sayılı “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hâle Getirilmesi Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olarak silinecektir. Söz konusu sebepler, üyelerin üyelikten çıkış işlemini de kapsar (Üyeliğin kaldırılması ve silinmesi hakkında bkz.: Kullanıcı Sözleşmesi – I.4.;J.4.;J.7.hükümleri).

D. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasında Hukuka Uygunluk Sebepleri:

D.1. smokinli.com kişisel verilerinizi, Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen hukuki sebepler dolayısıyla, şu hallerde açık rızanız olmaksızın işleyecek ve aktarabilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Smokinli.com’un hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, smokinli.com’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

D.2. Yukarıdaki hukuka uygunluk sebeplerinin yanında, Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişisini açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

E. Kanun Kapsamında Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanımı:

E.1. smokinli.com Üyelerinin Hakları:

Üyelerimiz bizlere başvurarak kendileriyle ilgili,

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Eksik ve yanlış işlenmiş kişisel verilerin olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendileri aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

E.2. Üyelerin Haklarını Kullanması

Üyelerimiz yukarıda açıklanan haklarını “smokinliofficial@gmail.com” üzerinden yazılı bir şekilde başvurarak kullanabilirler. İlgili başvuru talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılıp, elektronik posta aracılığıyla yazılı olarak sizlere iletilecektir.